מבנה התכנית
מבנה התכנית

להלן פרוט החובות לתואר . ספירת הנקודות של הקורסים והתיזה שונה בין שני המוסדות. לעיתים גם השם הרשמי של הקורס שונה בין המוסדות  ולכן הטבלאות להלן מפרטות בנפרד את שמות הקורסים וניקודם בשתי גרסאות.

חובות הלימוד בתכנית כוללים מקצועות חובה ובחירה וכתיבת תזה מחקרית כמפורט להלן:

קורסי החובה
טכניון אוניברסיטה
מס' קורס שם הקורס נק' מס' הקורס שם הקורס             שש"ס
096520 תיאוריה מיקרו א' 3.5 5200 תיאוריה מיקרו 1 4
096531 שיטות מתמטיות(*) 2.5 5102 שיטות מתמטיות (*) 3
098511 תיאוריה מאקרו א' 3 5204 תיאוריה מאקרו 1 4
098512 תיאוריה מאקרו ב' 3 5205 תיאוריה מאקרו 2 4
096530 תיאוריה מיקרו ב' 3.5 5202 תיאוריה מיקרו 2 4
098581 אקונומטריקה מתקדמת 3.5 5600 אקונומטריקה מתקדמת 4
סך-הכול נק' במקצועות חובה 19     23

(*) אם נלקח כמקצוע בחירה בתואר ראשון יוחלף בקורס בחירה נוסף.

 

 קורסי הבחירה

נדרשים קורסי בחירה בהיקף של לפחות 11 נקודות זכות טכניוניות.

תואר שני בכלכלה עם התמחות בכלכלה התנהגותית (ספח)

דרישות הלימודים: סה"כ 30 נקודות לפי הפירוט הבא:

כל קורסי החובה שבתכנית הרגילה, למעט מאקרו א' ומאקרו ב' ובנוסף רשימת הקורסים הבאה:

 

קורסי החובה
טכניון אוניברסיטה
מס' קורס שם הקורס נק' מס' קורס שם הקורס שש"ס
098603 איסוף נתונים ומחקר במדעי ההתנהגות 2.5 שיטות מחקר אמפירי 3
ניסויי מעבדה ככלי מחקר 3.5 ניסויי מעבדה ככלי מחקר 4
סמינר במימון התנהגותי 3.5 סמינר במימון התנהגותי 4
096690 כלכלה התנהגותית ולמידה 2.5 כלכלה התנהגותית ולמידה 4
קורס בחירה במדעי ההתנהגות 2.5 קורס בחירה במדעי ההתנהגות 3
קורס בחירה בכלכלה 2.5 קורס בחירה בכלכלה 3
סך-הכול 17 21

הערה: המנחה לתזה של המשתלם רשאי לדרוש לימוד מקצועות בחירה ייעודיים אחרים הנדרשים לכתיבת התזה, באישור הועדה האקדמית המנהלת את התכנית.

Scroll Top