Data Science – Curriculum

קטלוג התכנית

דרישות הלימוד

להשלמת התואר לבוגר תואר קודם ארבע שנתי יש ללמוד 20 נקודות מתארים מתקדמים, כולל קורסי ליבה בתחומים של סטטיסטיקה, חקר ביצועים, למידת מכונה, אלגוריתמים, תורת המשחקים, ותכנות במערכות נתוני עתק (big data). בוגר תואר ארבע שנתי נדרש ללמוד 20 נקודות מתארים מתקדמים, כולל קורסי ליבה ולהשלים עבודת מחקר במסגרת תזה. בוגר תואר תלת שנתי נדרש ללמוד 30 נקודות מהן עד 10 יכולות להיות ברמת מקצועות הסמכה מתקדמים. התואר מאפשר התנסות בשיטות מחקר במדעי נתונים ומידע ומקנה מיומנויות פיתוח ושימוש בעקרונות וכלים לאיסוף, ניהול, ניתוח והצגת נתונים.

·      לימודי השלמה

בעת הדיון על הקבלה, תיקבע במידת הצורך רשימת קורסי השלמה. על הסטודנט אשר חויב בהשלמות (סטודנט במעמד משלים) להשיג בכל אחד ממקצועות ההשלמה ציון של 78 לפחות וממוצע של 80 לפחות כתנאי למעבר למעמד של סטודנט מן המניין.

·      קורסי ליבה, קורסי חובה וקורסי בחירה (בהיקף 20 נקודות):

בתוכנית הלימודים מושם דגש על קורסים מתחומי הליבה של הסטטיסטיקה והסתברות, למידת מכונה, אופטימיזציה, תורת המשחקים ואלגוריתמיקה וקורסים עתירי נתונים. על הסטודנט לבחור מקצוע אחד מכל רשימה, למעט רשימת קורסי נתונים ממנה יש לבחור שני קורסים כקורסי חובה. מומלץ לבחור קורסים נוספים מהרשימות כקורסי בחירה על פי המפורט בהמשך. בסמכות ראש התוכנית לאשר לקיחת קורסים בתמהיל שונה כל עוד יילקחו שני קורסים מרשימת קורסי נתונים.

רשימת קורסי סטטיסטיקה והסתברות:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096401 נושאים נבחרים בסטטיסטיקה והסתברות 2.5
096425 סדרות עתיות וחיזוי 2.5
096450 השוואות מרובות 2.5
097449 סטטיסטיקה אי פרמטרית 2.5
098413 תהליכים סטוכסטיים 3.5
098414 תיאוריה סטטיסטית 3
097470 מודלים סמי-פרמטרים 2
096415 נושאים ברגרסיה 3
096400 נושאים מתקדמים בסטטיסטיקה והסתברות 3.5

רשימת קורסי למידת מכונה:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
097200 למידה עמוקה, תיאוריה ומעשה 3
097209 למידה חישובית ואופטימיזציה מקוונת 3.5
097225 שיטות פרטורבציה בלמידת מכונה 2.5
097400 מבוא להסקה סיבתית 2.5

  רשימת קורסי אופטימיזציה:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096327 מודלים לא לינאריים בחקר ביצועים 3.5
098311 אופטימיזציה 1 3.5
098312 אופטימיזציה 2 3
096336 שיטות אופטימיזציה בלמידת מכונה 2
096335 אופטימיזציה בתנאי אי ודאות 3.5
098343 סמינר באופטימיזציה
097334 שיטות אלגבריות לחישוב בשלמים 2.5
098331 תכנון לינארי וקומבינטורי 3.5

  רשימת קורסי תורת המשחקים ואלגוריתמיקה:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096208 בינה מלאכותית ומערכות אוטונומיות 3.5
096265 אלגוריתמים בלוגיקה 3
096326 אלגוריתמים בתזמון 3.5
096572 נושאים מתקדמים בתורת המשחקים 2
096573 תורת המכרזים 2.5
097211 פרוטוקולי רשת עמידים בתקלות 3.5
097280 אלגוריתמים בתרחישי אי-וודאות 3
097329 אלגוריתמים הסתברותיים 2.5
097245 תכנון מנגנונים למדעי הנתונים 2
096578 בחירה חברתית והחלטות משותפות 2.5
097246 מודלי חישוב חברתי 2
096212 מודלים גרפיים הסתברותיים 2

  רשימת קורסי נתונים:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096211 מודלים למסחר אלקטרוני 3.5
096223 ניהול מידע מבוזר 3
096231 מודלים מתמטיים באחזור מידע מתקדם 3
096262 אחזור מידע 3.5
096324 הנדסת מערכות שירות 3.5
096586 אקונומטריקה 3.5
097135 מחקר רב תחומי במערכות שירות 3.5
097215 עיבוד שפה טבעית 3
097248 למידת מכונה ברפואה 3
097216 עיבוד שפה טבעית מתקדם 2.5

קורסי הבחירה (השלמה ל 20 נקודות) ייבחרו מתוך הרשימות לעיל כמו גם מרשימת הקורסים הבאה: רשימת קורסי בחירה נוספים:

מספר המקצוע שם המקצוע נקודות
096232 אתיקה של נתונים 2
096250 מערכות מידע מבוזרות 3.5
096290 נושאים נבחרים בהנדסת נתונים ומידע 2.5
096578 בחירה חברתית: תיאוריה ויישומים 2.5
096581 נושאים נבחרים בכלכלה 2.5
096625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה 3
098425 סמינר בסדרות עתיות 2
098436 נושאים נבחרים בהסקה סטטיסטית 3
098581 אקונומטריקה למתקדמים 3.5

·      מיומנויות דאטא:

בוגרי התוכנית יידרשו להפגין מיומנות בשימוש ופיתוח בכלי איסוף, ניהול וניתוח נתונים. מיומנות כזו נרכשת לרוב במהלך העבודה על התיזה או תוך השתתפות פעילה בקורסי מעבדה מתאימים. בפרט, ניתן להשלים דרישה זו על ידי (i) ביצוע פרויקט כחלק מהתזה, (ii) לקיחת קורסי נתונים וקבלת אישור על סמך הפרויקטים בקורסים, (iii) ביצוע פרויקט בתעשיה, (iv) השתתפות בתחרויות דאטאתון או (v) ביצוע פרויקט דאטא בהנחיה אישית.

כתנאי לסיום התואר, על סטודנט לקבל אישור מיומנות דאטא חתום על ידי ראש התכנית המאשר כי המטלה/ות שהסטודנט ביצע עומדת/ות בדרישה.

·      תזה (בהיקף 20 נקודות):

החלק המרכזי של לימודי תואר המגיסטר הינו ביצוע עבודת מחקר בהיקף 20 נקודות. לפי תקנון בית הספר לתארים מתקדמים, ניתן לאשר עבודת גמר שהיקפה 12 נקודות במקום עבודת מחקר או פרויקט מחקר. באותם מקרים מיוחדים בהם תאושר עבודת גמר, יחויב הסטודנט ללמוד קורסים נוספים באישור המנחה הקבוע בהיקף של 8 נקודות לפחות. יש להגיש את התזה כ 24 חודשים מתחילת הלימודים.

·      תקנות נוספות

  • עם הקבלה ללימודים, לסטודנט ממונה מידית מנחה זמני שהוא אחד ממנהלי תכנית הנדסת נתונים ומידע.
Scroll Top