Behavioral and Management Sciences – Curriculum
  1. קורסי בסיס – חובה לכל המסלולים
מספר קורס שם סמסטר נקודות
099635 סמינר במדעי ההתנהגות והניהול

(הרשמה בסמסטר רביעי)

כל סמסטר

שנים 1, 2

נוכחות חובה.

0.5
099601 סמינר מתקדם  במחקר פסיכולוגי א’ , שנה 1 2.0
098603 איסוף נתונים  במחקר במדעי ההתנהגות א’,

שנה 1

2.5
096609 מודלים כמותיים במדעי ההתנהגות (פייתון) א’,

שנה 1

 2.5
098460 ישומי ניתוח רב משתני ב’,

שנה 1

3.5

 

  1. קורסי ליבה – חובה לכל המסלולים.
מספר קורס שם סמסטר נקודות
098602 התנהגות בארגונים א’ 2.5
098666 מדעי הקוגניציה המתקדמים ב’ 2.5
098663 התנהגות צרכנים ב’ 2.0

 

חובות לימוד טכניוניים

 

  1. קורסי בחירה

כל קורסי המוסמכים בטכניון פתוחים כקורסי בחירה בתוכנית למדעי ההתנהגות והניהול ותלמידי התכנית רשאים להירשם לכל קורס (מעבר למכסת הנקודות של התואר).

 

להלן רשימה של קורסים שניתנים על ידי חברי הסגל של מדעי ההתנהגות והניהול:

מספר קורס שם מרצה נקודות
099792 ניהול תהליך החדשנות מרים ארז 2.0
098763 ניהול בין תרבותי מרים ארז 2.0
097800 עקרונות השיווק עטר הרציגר 3.5
096692 נתוני עתק בחקר מדעי ההתנהגות ענת רפאלי ואלעד יום-טוב 2.5
096622 זהות ותהליכים קבוצתיים אנדריי אלסטר 2.5
096606 כלכלה התנהגותית בסביבות טכנולוגיות אורי פלונסקי 3.0
096625 הצגת מידע חזותי וקוגניציה יעל אלבו 3.0
096693 רשתות פסיכולוגיות וקוגניטיביות יועד קנת 3.0
098292  סמינר ביצירתיות: קוגניציה ,מוח וארגון  יועד קנת  2.5
096600 התנהגות ארגונית דנה הררי  3.5
099621 סמינר בדינמיקה קבוצתית עדו פלג 2.0
098291  פרקטיקום (התנסות מעשית) בארגונים ורד ערב 2.0
099624 סמינר מחקר אישי מרצים שונים 2.0
096120 הנדסת איכות איתן נווה 3.5
096620 הנדסת גורמי אנוש רקפת אקרמן 3.5
096690 כלכלה התנהגותית: למידה וארגונים כנרת תאודורסקו 2.5
098694 מטה-קוגניציה רקפת אקרמן 2.5
096617 חשיבה וקבלת החלטות אלדד יחיעם 2.5

חלק מהקורסים לא ניתנים כל שנה. יתכן שחלק מהקורסים ינתנו באנגלית.

 

Scroll Top